Nhà ở trong tương lai

Nhà ở trong tương lai

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì? Theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong...